Návod na výměnu těsnění posuvové tyče dávkovacího čerpadla OBL série M, MB, MC, MD, MRB, MRC, MRD

 

těsnění posuvové tyče dávkovacího čerpadla OBL série M

výměna těsnění posuvové tyče dávkovacího čerpadla OBL série M

Demontáž:

1/ Před zahájením práce se ujistěte, že v sacím a výtlačném potrubí není kapalina pod tlakem a/nebo kapalina o vysoké teplotě!

2/ Odpojte sací a výtlačné potrubí od čerpadla. Povolování převlečných matic u plastového provedení provádějte šetrně. Dbejte zvýšené opatrnosti na zbytkovou kapalinu vytékající z potrubí. Zvláště v případě dávkování agresivních chemikálií.

3/ Odšroubujte pomocí imbusového šroubováku šrouby pos.29 umístěné po obvodu dávkovací hlavy.

4/ Stáhněte dávkovací hlavu pos.21 z čerpadla.

5/ Uchopte membránu pos.32 za její okraj a vyšroubujte ji proti směru hodinových ručiček. V případě, že dojde k protáčení proveďte omezení protáčení nastavením průtoku na 0%.

6/ Stáhněte o-kroužek pos.136 z těsnění posuvové tyče pos.137.

7/ Vytáhněte nebo jemně vypačte pos.137 z komory dávkovací hlavy pos.33. Vyhněte se přitom mechanickému poškození dosedacích ploch pro těsnění, membránu a jiných částí čerpadla.

 

Montáž:

1/ Očistěte dosedací plochu v komoře membrány pos.33 určenou pro těsnění posuvové tyče pos.137.

2/ Nalisujte rovnoměrně po celém obvodu těsnění posuvové tyče pos.137 do komory membrány pos.33. Vyhněte se používání ostrých předmětů – hrozí protržení nebo proražení pos.137.

3/ Navlečte o-kroužek pos.136 po obvodu těsnění posuvové tyče pos.137 tak, aby přitáhnul pos.137 k posuvové tyči. Vyhněte se používání ostrých předmětů – hrozí protržení nebo proražení pos.137.

4/ Očistěte vnitřek a dosedací plochu komory membrány a dávkovací hlavy. Vzájemné bezchybné dosednutí membrány a dosedacích ploch je nezbytné pro správnou těsnící funkci membrány!

5/ Namažte závit na posuvové tyči vhodným mazacím tukem.

6/ Otáčením po směru hodinových ručiček našroubujte membránu na posuvovou tyč až do úplného dosednutí a dostatečného dotažení.

7/ Nasaďte dávkovací hlavu na čerpadlo. Dbejte na správný směr průtoku ventilovými tělesy. Na čelní straně plastové dávkovací hlavy je vyznačen směr průtoku a označena pozice nahoře UP a dole DOWN.

8/ Nasaďte všechny šrouby po obvodu dávkovací hlavy a provádějte imbusovým šroubovákem postupné dotahování vždy dvou protilehlých šroubů a pokračujte po celém obvodu hlavy (vždy dva protilehlé šrouby). Nedotahujte šrouby příliš! Pro nerezové dávkovací hlavy je doporučen maximální dotahovací moment 5 Nm. Pro plastové dávkovací hlavy je doporučen maximální dotahovací moment 3,5 Nm.

9/ Připojte sací a výtlačné potrubí. Před připojením se přesvědčte, že všechna těsnění jsou na svých místech a ve správné pozici. Převlečné matice u plastového provedení dotahujte rukou – při přílišném dotažení může dojít k prasknutí převlečné matice.

10/ Proveďte zkušební běh čerpadla. Začněte s nastavením na 0% a postupně zvyšujte na 100%. Dbejte zvýšené opatrnosti a průběžně kontrolujte zda nedochází k úniku kapaliny!

V případě nejasností nebo pochybností o správném postupu volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz